Dítě je dar života. Né každý má to štěstí stát se maminkou či tatínkem a tak je naším posláním pomáhat dobrým lidem stát se rodiči.

Novinky

První úspěšná transplantace ovariální tkáně v ČR

Pražské centrum reprodukční medicíny Sanatorium Pronatal provedlo v České republice první úspěšnou transplantaci ovariální tkáně u 32leté ženy po úspěšné léčbě karcinomu prsu.

Protože se jednalo o mladou ženu ve fertilním věku, byla jí před zahájením onkologické léčby v rámci programu ochrany reprodukčních funkcí odebrána část pravého vaječníku a části ovariální kůry s primordiálními folikuly byly zamraženy. Po kombinované chirurgické léčbě (tumorektomie, exenterace axily), chemoterapii a radioterapii bylo dosaženo kompletní remise, avšak v důsledku léčby došlo k úplnému ovariálnímu selhání. S odstupem 3,5 roku od léčby onkolog souhlasil s transplantací ovariální tkáně a případnou graviditou. V polovině října byla provedena transplantace poloviny zamražených štěpů do levostranného ovaria a po třech měsících od transplantace bylo možné dokumentovat normální růst folikulu, ovulaci a kompletní úpravu všech hormonálních parametrů popisujících ovariální rezervu. Tento postup byl experimentálně poprvé použit před patnácti lety a do současné doby bylo v mezinárodní literatuře publikováno 26 porodů po ortotopické transplantaci.

Popsaný případ dokumentuje možnosti současné reprodukční medicíny a potřebu úzké mezioborové spolupráce mezi onkology, gynekology a pracovišti reprodukční medicíny, ze které budou profitovat ti pacienti s onkologickou diagnózou, kteří ještě nemají dokončené své reprodukční plány.

Metody asistované reprodukce pomáhají nejenom párům se všemi typy poruch plodnosti, ale stále více se stávají součástí komplexních léčebných postupů a strategií. Jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí reprodukční medicíny jsou postupy umožňující zachování budoucí plodnosti onkologicky nemocných pacientů, u kterých důsledkem cytotoxické léčby (chemoterapie, radioterapie) hrozí závažné poškození či ztráta reprodukčních funkcí. Více než deset procent nádorových onemocnění je přitom diagnostikováno u pacientů ve fertilním věku. Po cytotoxické onkologické léčbě (v závislosti na léčebném protokolu, použitých dávkách a věku) u dvaceti až osmdesáti procent žen dochází k ovariálnímu selhání. S mírným nárůstem onkologických onemocnění v těchto věkových kategoriích se současně zvyšuje i úspěšnost léčby – každoročně lze dokumentovat stoupající počet pacientů žádajících o zařazení do programu ochrany reprodukčních funkcí. Nejčastěji používaným postupem je odběr a kryokonzervace oocytů pro jejich pozdější in vitro fertilizaci a přenos embrya – doporučují se stimulační protokoly kombinující letrozol s gonadotropiny, které nevedou k výraznému vzestupu hladiny estrogenů. Dalším z možných postupů u žen je odebrání části ovariální tkáně před zahájením onkologické léčby, její zamražení a po vyléčení onkologického onemocnění přenos zpět – buďto ortotopická transplantace (do tkáně ovaria), nebo heterotopická transplantace (na jakékoli jiné místo v organismu). Nejčastější indikací tohoto postupu je karcinom prsu.

Výhodou kryokonzervace ovariální tkáně je to, že není potřeba oddalovat zahájení onkologické léčby. U žen s vyléčeným karcinomem prsu nebyla doposud nikdy prokázána přítomnost nádorových buněk v zamražené ovariální tkáni. Problémem je časově omezené přežívání štěpu (až šedesát procent primordiálních folikulů je ztraceno v ischemické fázi, než dojde k revaskularizaci transplantované tkáně), transplantaci je proto nutné v řadě případů opakovat.


Doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc., Sanatorium PRONATAL

Medical Tribune 04/2016

Zdroj:
http://www.pronatal.cz/cs/pacienti/Prvn%C3%AD%20%C3%BAsp%C4%9B%C5%A1n%C3%A1%20transplantace%20ovari%C3%A1ln%C3%AD%20tk%C3%A1n%C4%9B%20v%20%C4%8CR/